Disclaimer

Privacyverklaring

Voor AmbitiEmma.com is transparantie erg belangrijk. Daarom deze disclaimer:

1. Het doel van AmbitiEmma.com is om mijzelf en de lezers te amuseren en te informeren.

2. De artikelen en pagina’s worden met zorgvuldigheid geschreven. Toch kan de contact fouten of onvolledigheden bevatten, hiervoor is Emma Verschure niet aansprakelijk voor.

3. Deze disclaimer mag ik aanpassen indien hier noodzaak toe is.

4. Emma Verschure heeft nooit de bedoeling om mensen doelbewust te kwetsen. Hierom beroept zij zich op de vrijheid van meningsuiting en is nooit verantwoordelijk voor andere of verkeerde interpretaties.

5. Emma Verschure is verantwoordelijk voor de samenstelling van AmbitiEmma.com.

6. Mocht u (als blogger) een citaat van uw hand tegenkomen waarvan u vindt dat het hier niet thuishoort, neem dan contact met me op. Ik verwijder het bewuste fragment dan zo snel mogelijk.

7. Bij problemen, vragen en opmerkingen aangaande AmbitiEmma.com ben ik bereikbaar op info@www.ambitiemma.com. Naar aanleiding van uw mail doe ik mijn best zo spoedig mogelijk te reageren.

8. U kunt uw commentaar in de reacties achterlaten. Emma Verschure behoudt zich het recht voor om reacties te aan te passen of zelfs te verwijderen indien deze naar zijn mening al te kwetsend zou kunnen overkomen. Indien de reactie spam bevat, wordt deze verwijderd.

Samenwerkingen

9. AmbitiEmma.com maakt gebruik van gesponsorde artikelen en affiliate links ter ondersteuning van de site. Indien u gebruik maakt van een dergelijke link ontvangt Emma Verschure commissie, u zult hierdoor geen hogere prijs betalen.

10. Indien een artikel (mede) tot stand is gekomen door tussenkomst van (een) derde(n), op welke manier dan ook, wordt hiervan melding gemaakt in de artikelen. We maken onderscheid tussen:

  • Gastblogs: het artikel is geschreven door iemand anders dan Emma Verschure. De gastblogs worden alleen met mijn goedkeuring gepubliceerd en er wordt tevens vermeld wie de auteur van het artikel is.
  • Samenwerkingen: het artikel komt tot stand met medeweten ven (een) derde(n). De inhoud noch mijn mening worden beïnvloed door het feit dat het een samenwerking betreft en hier een vergoeding vanuit (een) derde(n) tegenover staat.
  • Gratis ter beschikking gestelde producten of diensten: het artikel wordt geschreven aan de hand van een gratis verkregen goed of dient. Mijn mening zal hierdoor niet worden beïnvloed en de blog zal enkel mijn mening over het product of de dienst weergeven.

Copyright

11. Alle afbeeldingen zijn met zorg gemaakt door Emma Verschure, indien deze afbeeldingen zonder toestemming worden gebruikt voor commerciële doeleinde berust hier een claim van €200,- per foto op.

12. Overnemen is niet toegestaan zonder voorafgaandelijk overleg en toestemming. Indien teksten overgenomen zonder toestemming worden voor commerciële of andere doeleinde berust hier een claim van €200,- per artikel op.

Laatste update disclaimer: september 2020